29 Οκτωβρίου 2020 | 06:02

Απάντηση παράταξης Μαστροκούκου για την απευθείας αγορά ακινήτου Ντόβελλου

Δημοσιεύτηκε 22:37 - 18/09/2020 Απάντηση παράταξης Μαστροκούκου για την απευθείας αγορά ακινήτου Ντόβελλου

ΘΕΜΑ: «Απευθείας αγορά ακινήτου»

Σχ.1 Το με αρ.Πρ. 18214/8-9-2020 έγγραφό σας.

Κ. Δήμαρχε,

Έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου μας και πιστεύοντας ότι είναι κοινή η πεποίθηση ,ότι η Ίδρυση Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού θα συμβάλλει τα μέγιστα σ ΄αυτό, επανερχόμενοι επί του θέματος και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αν η επιστολή σας επέχει θέση έρευνας της τοπικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κατάλληλων και πρόσφορων ακινήτων, και επιθυμείτε προς τούτο την τήρηση ορισμένης διαδικασίας, ο τρόπος έρευνας που επιλέξατε, δεν προβλέπεται, και δεν εξασφαλίζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.

2. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι Δημοτικές Αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Μεταξύ των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων, οι δημοτικές αρχές στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους, οφείλουν να εφαρμόζουν πολιτικές και να συμμετέχουν σε δράσεις που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των προβλεπόμενων σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί καταγράφονται στη κείμενη νομοθεσία

3.Το κτήριο του κ. Ντόβελλου, στην θέση Αγ. Κηρυκός, που προτείνετε την απευθείας αγορά του, από τον Δήμο μας, κατά την εκτίμησή μας, είναι αξιόλογο.

4.Για την ίδρυση και στέγαση Ακαδημίας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, όπου είναι στόχος ,όχι μόνο δικός μας , αλλά όλων των Καλυμνίων, επιβάλλεται πρωτίστως η έγγραφη συνεννόηση του δήμου μας, με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

5.Όλες οι δυνάμεις του νησιού μας είναι έτοιμες να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, Ο δήμος μας όμως, οφείλει να κινείται με γνώση , ορθολογισμό, μεθοδικότητα και σοβαρότητα, εις τρόπον ώστε να αποφευχθούν λανθασμένες κινήσεις ,που μπορούν να βλάψουν την υλοποίηση του στόχου μας.

Με εκτίμηση


 

Μαστροκούκος Ιωάννης


 


 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση