13 Απριλίου 2021 | 12:38

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Δημοσιεύτηκε 11:46 - 21/11/2020 Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου          
                

  Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την 25η του μηνός Nοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:

α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019

β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)

γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

δ) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’) με την οποία επιβάλλονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

 

 

 

1) Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικον. Έτους 2020
2) Εξέταση αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ         ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
3) Τροποποίηση χρήσης ακινήτου Δημοτικής Αγοράς
4) Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου
5) Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου»

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

                                                                                              Γαβαλάς Νικόλαος

 

 

 

 

 

[1] Η επιλογή της ώρας γίνεται με κριτήριο τη μη επιβάρυνση περαιτέρω των υπηρεσιακών παραγόντων που απαιτείται να παρευρίσκονται για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της τηλεδιάσκεψης.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση